فیلم ها:

        • نو رسید

        • وایو


 حضور در:

        •  سی ودومین جشنواره بین المللی فیلم تهران 1394

 

        • بیست و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران 1388